Tài khoản của bạn đã được tạo

Website www.hatinh6t.vn đã được cài đặt thành công trên server! Hãy xóa file index.php từ thư mục public_html rồi upload website của bạn lên bằng FTP hoặc trình Quản lý file.